Lyssna på sidan Lyssna

Trafik och gator

Det är viktigt att ha en välutvecklad infrastruktur som ger förutsättningar för bra och säkra transporter på gator och vägar. I Sollefteå kommun arbetar vi för att du som färdas på våra allmänna vägar ska ha en trygg och säker trafikmiljö. Detta gäller oavsett om du är bilist, cyklist eller gångtrafikant.

Det svenska vägnätet består av allmänna vägar, kommunala gator och enskilda vägar. För dessa vägar ansvarar Trafikverket tillsammans med kommunen och vägföreningar. På undersidorna kan du bland annat läsa mer om trafik- och väghållningsfrågor, parkeringar och gång- och cykelvägar.

Kommunens ansvar​

Kommunens ansvar för väghållning och trafikplanering gäller först och främst gator inom detaljplanelagda områden där kommunen är huvudman för allmän platsmark. Det kan inom kommunens tätorter gälla ombyggnad och utbyggnad av gator, gång- och cykelvägar eller beslut om lokala trafikföreskrifter, till exempel parkering, förbud att parkera, väjningsplikt eller hastighetsbegränsningar.

Felanmälan​

Tekniska enheten utför underhåll av gatorna, trafikskyltning samt sköter utomhusmiljön. Hit ska du anmäla risker och skador.

Exempel på risker eller skador kan vara:

  • brunnar utan lock
  • vattenläckor
  • hål i gatan
  • kvarglömda redskap, skrot och gifter
  • sneda skyltar
  • trasiga lekredskap
Broschyr om Tekniska enheten

Broschyr om Tekniska enheten

Kontakt