Lyssna på sidan Lyssna

Beslut, insyn och rättssäkerhet

Ordförandeklubba

Du som medborgare har rätt att få insyn i kommunen. Du har rätt att veta vad kommunen beslutar om, samt vara med och påverka.

Som medborgare har du rätt att ta del av de beslut som fattas i kommunen. Den rätten styrs av offentlighetsprincipen som säger att alla får läsa offentliga handlingar och dokument utan att förklara varför.

Om du inte är nöjd med ett beslut som tagits av kommunen kan du överklaga det.

Hur du gör för att överklaga ett beslut hittar du på sidan ”Överklaga beslut” i menyn till höger.

Beslut som rör dig själv

Du har alltid rätt att ta del av beslut som rör dig själv. För att få en kopia på ett beslut så kontaktar du sekreteraren för den förvaltning det gäller.

Hittar du inte kontaktuppgifterna till rätt person eller är du osäker på vem du ska kontakta? Då kan du ringa till Medborgarservice.

Information om hur du gör för att överklaga ett beslut hittar du under "Överklaga beslut".

Kamerabevakning

Sollefteå kommun använder sig av kamerabevakning utifrån olika syften och på olika platser.

Exempel på syften med kommunens kamerabevakning:

  • Förebygga, avslöja eller utreda brott (till exempel skadegörelse, kränkningar, inbrott).
    Främja trygghet och säkerhet på allmän plats eller i en verksamhet (till exempel i verksamhetslokaler, vid evenemang, allmän plats).
  • Möjliggöra god service till enskilda (till exempel inom hemtjänst eller annan service till enskilda).
  • Ge service och information om väder eller status på en plats av allmänt intresse (till exempel slalombacke, evenemang, utsiktspunkt).

Beroende av syftet och platsen avgörs om kommunen som huvudman behöver tillstånd för sin kamerabevakning.

En grundregel är att kamerabevakning av platser dit allmänheten har tillträde kräver tillstånd. Kamerabevakning i en verksamhet där allmänheten inte har tillträde kräver vanligtvis inte tillstånd.

För frågor om Sollefteå kommuns kamerabevakning hänvisas till kommunens dataskyddsombud som nås via växel 0620 - 68 20 00 eller dataskyddsombud@solleftea.se.

Integritetsskyddsmyndigheten, www.imy.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., är tillståndsgivare och tillsynsmyndighet för kamerabevakning och hantering av personuppgifter.

Offentlig handling

En allmän handling som är tillgänglig för alla medborgare är offentlig om den inte är sekretessbelagd. Det står bestämt i Offentlighets- och Sekretesslagen.

Vad är en allmän handling?

En allmän handling är uppgifter och information. Det kan vara skrivna dokument som e-post eller protokoll men också ljudupptagningar och film räknas som allmänna handlingar. Alla handlingar i en kommun är inte allmänna. Interna dokument och arbetsmaterial som delas mellan kommunens tjänstemän är inte allmänna och påverkas inte av Offentlighetsprincipen.

Vad menas med sekretess?

Vissa allmänna handlingar är sekretessbelagda. Det kan tillexempel vara det för att skydda människor som är i kontakt med socialtjänsten. Om en handling är sekretessbelagd så betyder det att dom inte får lämnas ut till vem som helst. Kommunen använder Offentlighets- och sekretesslagen för att bestämma om en handling ska vara sekretessbelagd eller inte.

Hur gör jag för att ta del av en offentlig handling?

Du kan läsa offentliga handlingar på kommunhuset. Vem som helst får kontakta kommunen för att ta del av en offentlig handling. Du ska inte behöva vänta på att få ta del av en handling, den ska lämnas till dig så fort det är möjligt.

I vissa fall kan en handling behöva granskas för att se om det är något som måste sekretessbeläggas innan den lämnas ut. Då kan det ta lite längre tid.

Du behöver inte berätta vem du är eller vad du ska använda information till när du begär att få läsa en offentlig handling.

Offentliga handlingar skickas i regel inte ut via e-post utan måste hämtas på kommunen.

Du får heller inte ta med handlingarna hem. Däremot har du möjlighet att kopiera handlingarna och ta med dem hem.

Överklaga beslut

Om du inte är nöjd med ett beslut som kommunen har fattat kan du överklaga. Det finns två sätt att överklaga ett beslut. Antingen genom så kallat förvaltningsbesvär eller genom laglighetsprövning.

Förvaltningsbesvär - överklaga ett beslut som rör dig som individ

Om du inte är nöjd med ett beslut som rör dig som individ, kan du överklaga genom så kallat förvaltningsbesvär. Du ska då lämna din överklagan till den nämnd eller förvaltning som fattat beslutet senast tre veckor från det att du fått det.

Kommunen är skyldig att upplysa dig som berörs av beslutet och hur du gör för att överklaga. Det kallas besvärshänvisning. I besvärshänvisningen ska det finnas en förklaring på hur du överklagar och vart du ska skicka ditt överklagande. När du överklagar måste du bland annat förklara varför du tycker att beslutet ska ändras.

Om förvaltningen inte anser att de kan fatta ett nytt beslut som gynnar dig kommer den att lämna över ärendet till Förvaltningsrätten i Härnösand. Förvaltningsrätten kan upphäva beslutet och komma fram till ett nytt.

Exempel på kommunala beslut som kan överklagas genom förvaltningsbesvär är beslut om bygglov, socialt bistånd och dispens från kommunens sophämtning.

Laglighetsprövning - överklaga ett allmänt kommunalt beslut

Förvaltningsrätten kan också bestämma om ett allmänt kommunalt beslut följer lagen. Det kallas laglighetsprövning eller kommunalbesvär.

Alla medborgare i Sollefteå kommun kan anmäla ett kommunalt beslut till Förvaltningsrätten i Härnösand. Anmälan ska göras senast tre veckor från det datum då det justerade protokoll som innehåller beslutet har annonserats på kommunens anslagstavla.

Förvaltningsrätten kan upphäva det kommunala beslutet om någon av följande grunder är uppfyllda:

  • Beslutet har inte tillkommit i laga ordning
  • Beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen
  • Det organ som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
  • Beslutet strider mot lagen eller annan författning

Överklagan ska vara skriftlig och skickas direkt till förvaltningsrätten, som bara kan avgöra om beslutet ska gälla eller upphävas.

Förvaltningsrätten

Förvaltningsrätten är en så kallad förvaltningsdomstol. Dessa domstolar behandlar tvister mellan enskilda personer och myndigheter. Förvaltningsrätten är första instans i en kedja där kammarrätt är andra och Högsta förvaltningsdomstolen sista instans.