Lyssna på sidan Lyssna

SamCoach

SamCoach vänder sig till dig mellan 18-64 år med nedsatt funktions- och arbetsförmåga. Vi finns till för dig som behöver stöd och rehabiliteringsinsatser för att uppnå en hållbar levnadssituation, ökad livsglädje och/eller ökad arbetsförmåga.

Samverkan

Många behöver insatser från både hälso- och sjukvård och socialtjänst, ofta även från andra myndigheter och aktörer, för sin rehabilitering. Då är samverkan en förutsättning för ett lyckat resultat. Där fungerar vi som spindeln i nätet mellan de olika aktörerna och dig.

Samcoach jobbar på uppdrag av Försäkringskassan, Region Västernorrland, Arbetsförmedlingen och Sollefteå Kommun. Du behöver vara inskriven hos minst två av ovanstående aktörer för att kunna bli aktualiserad hos oss. Ansökan till Samcoach gör du tillsammans med din handläggare och ansökan lyfts sedan på beredningsmöte där alla aktörer finns representerade. Se längre ner hur ansökan går till.

Vad vi kan erbjuda:

Stöd och coachning för att förbättra möjligheterna att nå ditt mål.

Till exempel genom:

 • Coachande samtal
 • Kartläggning av styrkor, resurser, behov och intressen
 • I kontakten med myndigheter
 • Stöd ut i arbetsträning, praktik och arbete
 • I kontakten med arbetsgivare
 • Besök hos studie och yrkesvägledare
 • Friskvårdsinriktade insatser
 • Gruppverksamheter
 • Hjälp och stöd att hantera ansökningar

För att kunna lyfta ditt ärende till Samcoach behövs ditt samtycke. Den information som lämnas mellan myndigheter och vårdpersonal är begränsad och syftar till att rehabiliteringen ska fungera effektivt för dig. Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke.

Vi förväntar oss att du:

Vill förändra din livssituation och att du deltar aktivt i din rehabilitering. Du kan när som helst avsluta sin insats hos oss eftersom den är frivillig.

Information till handläggare

Varför du som handläggare ska lyfta ärendet till Samcoach

Många gånger stöter nog du som handläggare på individer som hamnat mellan stolarna och behöver extra stöd och hjälp. Samverkan mellan myndigheter kan många gånger hjälpa dessa individer att komma vidare. Genom att lyfta dessa ärenden till beredningsgruppen kan du få ditt ärende belyst av representanter från respektive myndighet.
I beredningsgruppen sitter representanter från Vuxenpsykiatrin, Habiliteringen, Hälsocentralen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialtjänsten, Arbetsmarknadsenheten och Samcoach.

Hur går ansökan till?

Handläggaren och deltagaren skriver tillsammans under samtyckesblankett samt identifierar behovet för denne i ansökan. Sedan överlämnar handläggaren ärendet till sin representant för beredningsgruppen. Denne kommer då att ta med sig ärendet till beredningsgruppsmötet som hålls 1 gång/mån.

Länk till samtycke Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här finns tre alternativ av vidare ärendehantering:

 1. Ärendet blir endast ett samverkansärende mellan berörda myndigheter. (ej till Samcoach)
 2. Ärendet lyfts vidare till SamCoach för ytterligare insatser.
 3. Det beslutas under mötet att det inte är ett ärende för beredningsgruppen och lyfts tillbaka till myndigheten/verksamheten.

Din representant återkopplar till dig vad som framkommit i ärendet under mötet.