Lyssna på sidan Lyssna

Skolskjuts

En kommun är, enligt lag, skyldig att ordna kostnadsfri skolskjuts för elever i grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola​ om det behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionsnedsättningar eller andra särskilda omständigheter

Vem har rätt till skolskjuts?

Färdvägens längd:
För att beviljas skolskjuts skall närmaste färdväg mellan bostaden och skolan vara minst

  • 2 km för förskoleklass-årskurs 3
  • 3 km för årskurs 4-6
  • 4 km för årskurs 7-9
  • 6 km för gymnasiet

Gång/cykelväg räknas som färdväg. Med bostad menas där eleven är folkbokförd. Om avståndet från hemmet till närmaste påstigningsplats är minst 4 km, kan dessutom, efter ansökan, en schablonersättning utgå.

Om eleven ej uppfyller kravet på färdvägens längd
Om ditt barn inte uppfyller kraven för färdvägens längd enligt ovanstående riktlinjer kan eleven ändå vara berättigad till kostnadsfri skolskjuts. Det kan då handla om trafikförhållanden, funktionsnedsättningar eller andra särskilda omständigheter. En enskild bedömning görs alltid innan ett beslut tas.

Växelvis boende
Barn som bor växelvis hos båda vårdnadshavarna kan vara berättigad till skolskjuts från en eller två adresser. En prövning sker då från båda adresserna och förutsätter att båda vårdnadshavarna bor inom Sollefteå kommun.

Med växelvis menas att barnet bor ungefär lika mycket hos båda vårdnadshavarna. Bor eleven mer än 60% hos den ena föräldern kan eleven bli nekad växelvis skolskjuts.

 


Busskort

Busskortet är en personlig värdehandling, som eleven har ansvar för.

Det är viktigt att elevens namn och födelsenummer (ej de 4 sista siffrorna) och skolans namn är ifyllt på busskortet.

Elever från och med årskurs 7 ska kunna legitimera sig med godkänd fotolegitimation vid en eventuell kontroll på bussen. Saknas färdhandling får eleven betala kontantbiljett och det gäller även om man har glömt eller tappat sitt kort.

Om kortet används av någon annan eller om eleven inte kan bevisa att kortet är hans/hennes vid en kontroll, är kortet ogiltigt. Eleven får då betala en tilläggsavgift som för närvarande är 500 kr.

Busskortet gäller under hela elevens skolgång i grundskolan och gymnasiet och lämnas tillbaka vid respektive avslutning. Busskortet gäller ej under jullov och sommarlov.

Om eleven flyttar eller byter skola ska detta meddelas expeditionen snarast.​

Ansökan om skolskjuts

För att få skolskjuts behövs alltid en ansökan. Förutsättningarna för att eleven ska få skolskjuts prövas sedan alltid individuellt. Du ansöker första gången ditt barn behöver skolskjuts men du behöver inte ansöka inför varje läsår om du redan har ett beviljat beslut och omständigheterna inte har förändrats.

Du som har behov av växelvis skolskjuts behöver dock skicka in en ansökan om skolskjuts för varje nytt läsår.